Prawna definicja mikroinstalacji

USTAWA
z dnia 26 lipca 2013 r.
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustawa
Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) wprowadza się następujące
zmiany:

20b) mikroinstalacja – odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenerge-tycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW;